Skontaktuj się z nami: + 48 22 150 15 10

Nie udało Ci się dodzwonić? Nasz zespół właśnie rozmawiał z pacjentami. Prosimy zostaw swoje zapytanie a oddzwonimy na pewno, by ustalić, jak możemy Ci pomóc.

Polityka prywatności

Polityka prywatności PEI

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych? 

Administratorem Pana/Pani danych jest „PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Warszawie; adres: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 731870, Regon: 380240540, NIP: 5223125965.

Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie; adres: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt na adres:  PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie; adres: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

Może Pan/Pani kontaktować się również za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych: pisząc na adres e-mail:iod@paleyeurope.com

Definicje i skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jakie dane są przetwarzane?

Podane podczas rejestracji w naszej placówce dane zostaną wykorzystane do ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona. Oprócz danych wymienionych powyżej opcjonalnie: numer telefonu, adres e-mail.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pana/Pani rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się tona zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług Administratora. Jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Do wysyłki komunikacji marketingowej i bieżącego kontaktu potrzebujemy Pana/Pani adresu e-mail lub numeru telefonu, możemy również poprosić o podanie imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas korzystania ze świadczeń Paley European Institute. Mogą to być np. Pana/Pani dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Pana/Pani dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione osoby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach:

1. ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, rozliczania udzielonych świadczeń, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia (podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w związku z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta.

2. Usprawnienie kontaktu, podając dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail. Podanie tych  danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy (podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Pana/Pani praw jako pacjenta. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Paley European Institute w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w ramach placówek współpracujących,
2. dostawcom usług zaopatrujących Paley European Institute oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
3. dostawcom usług wspierających Paley European Institute w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Paley European Institute w dochodzeniu należnych roszczeń,
5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Jako podmioty lecznicze dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów prowadzonej działalności.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów. Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także wycofania zgody w dowolnym czasie, formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas korzystania ze świadczeń Paley European Institute. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.